Så fastställer du pH-värden


19.02.2020

Inom rengöringsbranschen anger ett pH-värde om en brukslösning är sur, neutral eller alkalisk (basisk).

Vad står ”pH” för?
Förkortningen pH (latin Pondus Hydrogenii) betyder vätets vikt. pH-värdet anger alltså koncentrationen av vätejoner (protoner) i en lösning.

många protoner = sur
få protoner = alkalisk/basisk

Vad anger pH-skalan?
Mätområdet för pH-värdet går från 0 till 14. Man skiljer mellan tre kategorier:

Värde från 7 = neutral (motsvarar rent vatten)
Värde under 7 = sur
Värde över 7 = alkalisk/basisk)

Hur fastställer man ett pH-värde?
pH-värdet i en brukslösning mäts enklast med en pH-testremsa (indikatorstav). pH-staven doppas några sekunder i brukslösningen. Tänk på följande: Alla testfält måste vara fuktiga. Därefter visar testremsan det uppmätta pH-värdet.

Varför mäts/anges pH-värdet?
pH-värdet visar vilket område rengöringsmedlet lämpar sig för. På grund av sin kalkupplösande förmåga används sura rengöringsmedel alltid vid rengöring av sanitära utrymmen och toaletter. För rengöring av kök och husgeråd är alkaliska eller neutrala rengöringsmedel bäst. I synnerhet vid rengöring av golv är det viktigt att vara försiktig med för sura eller alkaliska rengöringsmedel. Medan kraftigt sura rengöringsmedel angriper vissa golvtyper (t.ex. kalksten) är kraftigt alkaliska rengöringsmedel problematiska för vissa färgade golvbeläggningar eller linoleum.

Grundregler:

  • Merparten av mineralisk smuts (kalk, urinsten m.m.) kan upplösas med sura rengöringsmedel.
  • Organiska fetter och oljor förvandlas med hjälp av alkaliska rengöringsmedel delvis (beroende på alkalinitetsgrad) till vattenlöslig form och avlägsnas.

MEN: Det finns även sura eller neutrala rengöringsmedel som är utmärkta att avlägsna organiskt smuts med – nämligen sådana som innehåller tensider (rengörande ämnen). De flesta alkaliska rengöringsmedel innehåller tensider och/eller lösningsmedel som främjar rengöringsförmågan avsevärt. De används bl.a. i de fall då högalkaliska rengöringsmedel kan vara skadliga.

Ett exempel på alkalier jämfört med tensider från området kroppshygien: Håret innehåller fet smuts men tvättas inte med ett högalkaliskt utan med ett pH-neutralt schampo. Anledningen till det är att för hög alkalitet är skadligt för huden (hårbotten och händerna).

Tabellen nedan ger en översikt över de tre pH-områdena:

Sura rengöringsmedel Neutrala rengöringsmedel Alkaliska rengöringsmedel
WC-rengöringsmedel Allrengöringsmedel Rengöringsmedel för kök
Underhållsrengöringsmedel för sanitetsutrymmen Alkoholbaserat rengöringsmedel Grundrengöringsmedel för PVC
Kalkborttagningsmedel Doftrengöringsmedel Ugns- och grillrengöring
Borttagningsmedel för cementrester Glasrengöringsmedel Industrirengöringsmedel

 

Vilka risker finns det med extrema pH-värden?
Kraftigt sura eller alkaliska lösningar kan – framför allt vid felaktig användning – leda till skador på hälsan, miljön och material. Sådana lösningar kan framför allt angripa och skada huden. Det är bara pH-området mellan 6 och 8 som innebär mindre risk.

Säkerhetsanvisning: Vidta alltid lämpliga skyddsåtgärder (använd skyddsglasögon och skyddshandskar, läs säkerhetsdatabladet) vid hantering av rengöringsmedel. Undvik alltid kontakt med hud och ögon.

När används pH-tester?
I följande situationer rekommenderar vi att pH-tester utförs:

  • Polishborttagning: Om en ny beläggning ska appliceras efter en polishborttagning (= avskiktning av ett golv) är det mycket viktigt att golvet är inom det neutrala området. I annat fall kan den nya beläggningen inte tränga in i golvet på rätt sätt. Det är mycket viktigt att golvet spolas mellan dessa arbeten. Efter spolningen kan du testa med en pH-stav om golvet återigen ligger inom det neutrala området (mellan 7 och 8) eller om det behövs ytterligare en spolning. Du mäter pH-värdet genom att hälla lite vatten på olika ställen på golvet. Sedan kontrollerar du med en pH-stav på de olika ställena. Om pH-värdet 7 har nåtts finns det inte längre något polishborttagningsmedel kvar på golvet.
  • Utbilda nya medarbetare: För att nya medarbetare i rengöringsbranschen ska få en känsla för pH-värden och kunna använda rengöringskemikalier på rätt sätt är det ofta bra att demonstrera hur ett pH-test används.
  • Bedöma okända kemikalier: Om rengöringspersonalen jobbar med rengöringsmedel du inte känner till eller med rengöringsmedel utan etikett ger ett pH-test information om användningsområdet. Obs! Kemikaliebehållare utan text får inte stå i hyllan! Lämna dem omedelbart till en utbildad rengöringsspecialist för fackmässig avfallshantering.

Vanliga missuppfattningar och överskattningar av pH-värden i det praktiska arbetet i branschen
Till sist ska vi avliva en gammal rengöringsmyt: Många lokalvårdare tror att professionella rengöringsmedel inte kan avlägsna både kalk och fet smuts. Det är fel! Om rengöringsmedlen innehåller tensider eller komponenter med lösningsmedel kan de mycket väl ha 2-i-1-effekt.

Sammanfattning: pH-värden är bra att ha men är inte allena saliggörande. Även tensider och lösningsmedel har en påverkan på rengöringsförmågan som inte ska underskattas. För det finns rengöringsmedel som kan avlägsna både fett och kalk. I det dagliga arbetet är det därför viktigt att läsa tillverkarens anvisningar för det specifika användningsområdet på rengöringsmedlets etikett.