”Det skulle vara lämpligt att ha statiskt avledande golv även i sjukhuskorridorer”


15.04.2021

Inspektören för elektrostatik, Tobias Buob, har testat (av)ledningsförmågan hos det senaste beläggningsmedlet, Wetrok Mepol Ohm. Hans bedömning är att det är en produkt som håller vad den lovar. Under intervjun förklarade han för oss vad statiskt avledande golv är, varför dessa beläggningar rekommenderas och vilket golvmaterial som är naturligt statiskt avledande.

Tobias, du är ägare till STATECH SYSTEMS AG, ett ackrediterat inspektionsorgan för elektrostatik. Hur ser ditt arbete ut?
Många i min umgängeskrets förstår fortfarande inte riktigt vad det är jag arbetar med (skratt). Jag ska försöka förklara. Enligt internationella standarder ställs det krav på särskilda golvbeläggningar i vissa typer av lokaler. Det handlar om beläggningar som förebygger elektrostatiska urladdningar. Det kan till exempel röra sig om golv i operationssalar (skydd för människor), i produktionsanläggningar för elektroniska komponenter (skydd mot skador på utrustningen) eller hos kemikalietillverkare (skydd mot explosionsrisk). Golvbeläggningarna som används där måste vara statiskt (av)ledande – på fackspråk kallas de för ESD-golv. Sådana avledningskrav finns även för annan skyddsutrustning som till exempel skor, bord och stolar. Det betyder att materialen måste kunna avleda statisk elektricitet ner i golvet på ett säkert sätt. Vår uppgift är att bedöma sådana golv och annan skyddsutrustning hos externa företag samt att kontrollera om dessa faktiskt uppfyller avledningskraven. Uppfylls kraven utfärdar vi ett godkännande.

Vad händer om golven inte uppfyller kraven?
Då är det dags att lägga på en ny beläggning eller att byta ut den – och att därefter kontrollera den igen.

Vad är egentligen elektrostatiska laddningar?
Elektrostatiska laddningar bildas när olika material separeras eller gnids mot varandra. På så vis kan till exempel en person bli elektrostatiskt uppladdad på grund av friktionen mellan skosulor och golv. Urladdningen sker sedan i form av en liten elektrostatisk stöt. Om du till exempel går på ett golv med ett par skor med plastsulor kan laddningen inte ta sig ner i golvet, vilket leder till en uppladdning. När du sedan tar i ett dörrhandtag (strömförande material) knäpper det till – och urladdningen sker innan du hinner blinka. Resultatet blir att du får en så kallad elektrisk stöt.

Du och ditt team är experter på statiskt (av)ledande material – säljer ni också ESD-produkter?
Ja, det gör vi. Vi började sälja ESD-skyddsmaterial för ungefär 30 år sedan. Än idag utvecklar, kontrollerar och säljer vi till exempel statiskt (av)ledande skyddsskor, stolar, förpackningsmaterial, bordsunderlägg och golvbeläggningar – ja, allt som kan behövas på kontoret och i liknande miljöer. På 00-talet fick vi ofta förfrågningar om vi kunde tänka oss att erbjuda våra testtjänster åt andra företag. 2006 fick vi alltså en nytt arbetsområde när vi startade vårt ackrediterade inspektionsorgan för elektrostatik. För oss är det väldigt viktigt att vi är både oberoende och trovärdiga. Vi erbjuder våra tjänster antingen i rollen som säljare ELLER som inspektör – inte både och.

Vad är skillnaden mellan ett antistatiskt, ett statiskt avledande och ett statiskt ledande golv?
Låt oss börja med den lägsta säkerhetsnivån: Antistatiska golv försvagar föremåls statiska uppladdning. Golven förhindrar till exempel att håret ”står rakt upp” eller sprakande urladdningar som gör ont – något som ofta sker på kontor. För det mesta känner rumsanvändarna inte till att de har ett antistatiskt golv under fötterna. Det kan ofta handla om textila golv och då är valet av material avgörande. Det går att förklara med hjälp av följande exempel: När du tar av dig en bomullströja sprakar det ofta bara litegrann. Tar du däremot av dig en tröja i polyester knäpper (= elektrostatisk spänning) det till rejält.

Den andra säkerhetsnivån är statiskt avledande golv. De motverkar elektrostatiska urladdningar och ger en långsammare, mjukare urladdning. Statiskt avledande golv finns ofta i serverrum eller produktionshallar för elektroniska komponenter. En person kan enbart få en ytterst liten uppladdning på ett sådant golv och urladdningen sker genast via golvet. Tar en person i utrustningen kan det inte leda till farliga elektrostatiska urladdningar eftersom det inte finns några höga uppladdningar. Omkring 95 % av våra mätningar sker på statiskt avledande golv.

Den högsta säkerhetsnivån för mycket känsliga rum ger statiskt ledande golv. De reducerar spänningar till ett minimum direkt. På så vis skyddas till exempel människor i operationssalar och miljöer med explosionsrisk (t.ex. kemilabb). I operationssalar kvarstår en förhöjd antändningsrisk på grund av den syrerika miljön. En elektrostatisk gnista kan lätt leda till en brand. De elektriska laddningarna avleds direkt och helt och hållet via det statiskt ledande golvet.

Varför är det inte krav på statiskt avledande golv överallt?
Det räcker med vanliga golv i de flesta typer av rum. Detta gäller till exempel i privata hushåll. Om du har på dig en syntetisk tröja och klappar din katt kan det hända att du får en elektrisk stöt, vilket är ofarligt. ESD-golv är heller inte helt billiga och de har huvudsakligen ett funktionellt syfte – möjligheterna till tilltalande design är begränsade.

Går det att se att det är ett ESD-golv? Om ja, vilka kännetecken finns det?
Ja, man kan se att det är ett ESD-golv om man tittar noga. Det måste alltid blandas i en speciell substans för att golvet ska bli statiskt avledande. På linoleum- och PVC-golv kan man se svarta sot- eller grafitprickar, på epoxigolv kan man känna igen golvets avledningsförmåga på de små, linjära ledande fibrerna och polyuretanbeläggningar är mestadels gråfärgade eftersom det ledande pigmentet som används är grått. Det enda undantaget är betong som är naturligt statiskt avledande.

Finns det lokaler utan ESD-golv där du tycker att det borde finnas statiskt avledande golv?
Definitivt! På sjukhus är det bestämt att ESD-golv krävs i operationssalar. Jag tycker att det vore nödvändigt med statiskt avledande golv även i korridorer och patientrum. Det finns sjukhuspersonal som är rädda för att röra vid sjukhussängar (= skapa friktion) eftersom sängramarna kan lagra höga uppladdningar, vilket kan leda till ytterst smärtsamma urladdningar. Det skulle man kunna undvika med ESD-golv.

Är det nödvändigt att belägga statiskt avledande golv?
Statiskt avledande golv fungerar generellt även utan beläggning. Däremot skyddar beläggningen golvet och den har dessutom flera anda fördelar. Därför kan jag absolut rekommendera att applicera en funktionell beläggning.

Vilka konkreta fördelar har en beläggning?
Beläggningen skyddar golvet mot missfärgningar, förbygger hårt sittande smuts och förenklar rengöringen. Kort och gott: skyddsbeläggningen gör golvet mindre känsligt, vilket är en viktig punkt eftersom dessa golv ibland rengörs på fel sätt i flera år. Det bästa argumentet för en bra beläggning är att den förbättrar golvets avledande funktion på lång sikt. Något som dessutom ofta glöms bort är att ESD-golv ibland är lite glatta – även då kan en beläggning komma väl till pass och se till att halksäkerheten förbättras.

Vilka egenskaper måste en beläggningsprodukt ha?
Den får under inga omständigheter vara isolerande! Vissa beläggningsmedel bildar ett isolerande skikt efter flera appliceringar – särskilt där man går mer sällan, t.ex. under bord. Det är mycket farligt eftersom golvet på så vis inte längre är statiskt avledande. Produkten bör alltså vara så långtidsverkande som möjligt (efter en applicering) och enkel att använda.

Du har testat Wetrok Mepol Ohm, ett nytt beläggningsmedel för statiskt (av)ledande golv. Hur går ett sådant test till?
Först rengjorde vi sex linoleumgolvplattor (utsnitt från den statiskt avledande golvbeläggningen) noggrant och därefter fick de acklimatisera sig i 48 timmar i 23 graders rumstemperatur och 12 % relativ luftfuktighet (ESD-standard). Sedan uppmätte vi plattornas ”före-värden” under de beskrivna förhållandena. De extrema testvillkoren är viktiga för att ta reda på om produkten även fungerar på vintern. Därefter applicerade vi Mepol Ohm på plattorna. Varje platta fick olika många skikt. Efter det lät vi plattorna torka i 48 timmar. Därefter kunde vi börja testa och ta reda på ”efter-värdena”. Vi mätte hur den avledande funktionens värden förändrades. För att få ett helt säkert resultat mäter vi på fyra sätt: punkt-till-punkt-mätning (två elektroder ställs på golvet och motståndet uppmäts från den ena till den andra), mätning av jordresistans (motståndet från en elektrod uppmäts ”mot” jordpotentialen), mätning av systemresistans (en person som står på golvet inkluderas i mätningen) och gångtest (spänningen i kroppen på en person som går på golvet uppmäts). De sista två testen är de viktigaste eftersom de svara på följande frågor: Hur snabbt kan uppladdningen av en person avledas ner i golvet och hur hög kan uppladdningen bli när man går på golvet? Resultatet får inte överstiga vissa gränsvärden.

Vad är din bedömning och vilket testresultat fick Mepol Ohm?
Vi är mycket imponerade av produkten! Särskilt i de sista två mätningarna sänktes motståndet (ohm) i jämförelse med ”före-värdet” (golv utan beläggning) med två tredjedelar.  Det är ett bevis på att uppladdningen av personer minskar drastiskt med golv som har belagts med Mepol Ohm i jämförelse med golv utan beläggning – ett utmärkt resultat!

Hur rankar du resultatet i jämförelse med andra testade produkter från konkurrenter?
En minskning av uppladdningen av personer med två tredjedelar är ett mycket imponerande resultat. I vanliga fall är företagen, vars beläggningsmedel testas, glada om golvets ledande förmåga inte försämras eller inte försämras allt för mycket. Med Mepol Ohm är det tvärtom – produkten förbättrar till och med golvets ledande förmåga!

Vem skulle du rekommendera Mepol Ohm till?
Till alla företag som funderar på att investera i statiskt avledande eller statiskt ledande golv. Dessutom till alla företag som har gamla ESD-golv och som vill begränsa skadorna genom att applicera en ny beläggning.


Vill du veta mer om Wetrok Mepol Ohm?

News Wetrok Mepol Ohm